قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری (روزانه)

 

براساس بخشنامه شماره 5853/30 مورخ 28/4/96 صندوق رفاه دانشجویان

در خصوص وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع دکتری

جهت ثبت نام از پرتال دانشجویی در سایت صندوق رفاه اقدام

و برای تحویل فرم و تکمیل مدارک، از تاریخ 1/5/96 لغایت 15/5/96 به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مراجعه نمایند.

 

vam-1

 

vam

 

vam-3