به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  نقش ميانجيگرانه خود تنظيمي شناختي هيجاني و سيستم فعال ساز/ بازداري رفتاري در تبيين رابطه بين حساسيت پردازش حسي بالا و تكانش گري در اداره كلاس دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم معصومه ذبيحي

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/5/ 7   ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر كارشكي

روانشناسي تربيتي 

استاد مشاور

دكترامين يزدي

روانشناسي  تربیتی رشد

استاد داور

دكتر سلطاني   

روانشناسي كودكان استثنايي 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غنايي   

  علوم اعصاب شناختي