به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي آموزش تاب آوري به روش پنسيلوانيا بر مدييت استرس و سرزندگي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه "

 

ارائه دهنده :

آقاي محمد غلام زاده

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/5/ 11   ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر كيميايي

مشاوره 

استاد مشاور

دكتر اصغري ابراهيم آباد

روانشناسي 

استاد داور

دكتر امين يزدي   

روانشناسي تربیتی 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آقامحمديان

 روانشناسي عمومی