به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي تحريك الكتريكي مغز از روي جمجمه tdcs برسطح افسردگي زنان متاهل "

 

ارائه دهنده :

خانم الهام نصيري

رشته تحصيلي : روانشناسي شناختي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/5/ 18   ساعت – 10.30

 

استاد راهنما

آقامحمديان 

  روانشناسي عمومي

استاد مشاور

دكتر غنايي

علوم اعصاب شناختي

استاد داور

دكتر كيميايي

  مشاوره  

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر امين يزدي   

 روانشناسي تربيتي رشد