ساعت جوابگويي حضوري و تلفني مديريت آموزشي دانشگاه

 

-سيستمي شدن غالب فرايند هاي آموزشي مثل ايجاد، ثبت و پيگيري درخواست هاي آموزشي و نيز راه اندازي  و بهره برداري از سامانه دانش آموختگي در دوره كارشناسي  و …. ، مديريت آموزشي را تا حد زيادي از حضور فيزيكي دانشجو در محل بي نياز ساخته است.

در اين رابطه به منظور پاسخگويي دقيقتر و موثرتر به دانشجويان و دانش آموختگان محترم مقرر شده است كه از اول شهريور ماه 1396 جوابگويي حضوري به دانشجويان و مراجعان محترم از ساعت 9 الي 14:30 و جوابگويي تلفني از ساعت 7:30 الي 9 همه روزه انجام پذيرد.