به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  شناسايي مشكلات هيجاني ، انگيزشي و اجتماعي دانش آموزان مبتلا به اختلالات يادگيري براساس يك الگوي تركيبي و مقايسه با دانش آموزان عادي"

 

ارائه دهنده :

خانم عاليه صمدي سلجوقي

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/6/7   ساعت – 13.00

 

استاد راهنما

دكتر كارشكي 

 روانشناسي تربيتي

استاد مشاور

دكتر سلطاني

روانشناسي  كودكان استثنايي

استاد داور

دكتر اصغري نكاح

   روانشناسي و آموزش گودكان استثنايي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غنايي  

 علوم اعصاب شناختي