بسمه تعالی

جلسه انتخاب دبیر انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در روز سه شنبه مورخه 7 شهریرور ماه 96 ساعت 10 و نیم صبح در سالن شورای شماره 3 دانشکده علوم تربیتی با حضور دبیران منتخب انجمن های چهارگانه علمی دانشکده و دبیر کل انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مسول فرهنگی این دانشکده برگزار شد

جناب آقای محمدعلی هراتی دبیر انجمن علمی علوم تربیتی به عنوان دبیر انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا انتخاب شدند.

Elmi

 

Elmi-1