به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  ارزيابي وضعيت موجود و تعيين راهبردآموزشي اثربخش پرورش شايستگي هاي پژوهشي دوره دوم ابتدايي "

 

ارائه دهنده :

اقاي مهدي حسين پناه

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ96/7/11     ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر كرمي

مدیریت آموزشی

استاد مشاور

دكتر جعفري ثاني

دكتر كارشكي

  برنامه ریزی درسی

روانشناسي تربيتي

استاد داور

دكترسعيدي رضواني

دكتر رضوان حكيم زاده

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مهرام 

برنامه ریزی درسی