به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه اي بر نشانگان اضطراب و سوگيري توجه زنان مبتلا به اضطراب اجتماعي "

 

ارائه دهنده :

خانم آيدا محرم زاده گلياني

رشته تحصيلي : روانشناسي شناختي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/7/12   ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر اصغري ابراهيم آباد 

روانشناسي

استاد مشاور

دكتر غنايي

  علوم اعصاب شناختي

استاد داور

دكتر معيني زاده

  روانشناسي باليني 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مشهدي

روانشناسي