به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  تحليل عملكرد پژوهشي اعضاء هيات علمي و شناسايي مداخلات اثربخش در جهت بهبود "

 

ارائه دهنده :

خانم زهرا آهني

رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/7/15   ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتركرمي

مديريت آموزشي

استاد مشاور

دكتر مهرام

  برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكتر كارشكي

  روانشناسي تربیتی 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حسينقلي زاده

  مديريت آموزشي