به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اعتباريابي پرسشنامه مشاركت والدين هووردمپسي و ساندلر شهر طرقبه سال تحصيلي 96-95 "

 

ارائه دهنده :

خانم مرجان سادات هاشمي

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي 

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 19/7/96   ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر كارشكي

روان شناسی تربیتی

استاد مشاور

دكتر مهرام

  برنامه ريزي درسي

استاد داور

دكتر عبد خدايي

  روانشناسي تربیتی 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غنايي

علوم اعصاب شناختي