به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  توصيف وضعيت تدريس كلاسهاي چندپايه و ارائه راهكارهايي جهت تدريس اثربخش( مطالعه موردي دبستان 15 خرداد كسكك از توابع شهرستان تربيت جام( "

 

ارائه دهنده :

خانم مژگان ذاكري حسن آبادي

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/7/19   ساعت – 8.30

 

استاد راهنما

دكتر جعفري ثاني 

برنامه ريزي درسي

استاد مشاور

دكتر كرمي

  مديريت آموزشي

استاد داور

دكترقنديلي

برنامه ريزي درسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مهرام

برنامه ريزي درسي