به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش نوروفيدبك برسوگيري توجه و حافظه كاري در افراد با نشانگان وسواس فكري – عملي"

 

ارائه دهنده : خانم شيرين اسماعيلي

 

رشته تحصيلي : روانشناسي شناختي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/8/3   ساعت – 11.30

 

استاد راهنما

دكتر غنايي  

علوم اعصاب شناختي

استاد مشاور

دكتر صالحي

  روانشناسي سلامت

استاد داور

دكتر بيگدلي

  روانشناسي 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمشهدي

  روانشناسي