به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" مقايسه انواع مهارت هاي توجه در كودكان و نوجوانان مبتلا به لكنت تحولي و همتايان سالم آنها"

 

ارائه دهنده :

خانم حبيبه پاكروان نوقابي

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/8/24   ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر طبيبي

علوم اعصاب شناختي

استاد مشاور

دكتر مشهدي 

  روانشناسي

استاد مشاور

دكتر قيومي

 گفتار درماني 

استاد داور

دكتر غنايي  

علوم اعصاب شناختي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر اصغري ابراهيم آباد

  روانشناسي