به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" وضعيت توجه به نقش مربيگري از سوي مديران دانشگاه فردوسي مشهد"

 

ارائه دهنده :

آقاي محسن جهاني

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/8/27   ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر سعيدي رضواني 

برنامه ريزي درسي

استاد مشاور

دكتر بذرافشان

 مديريت آموزشي

استاد داور

دكتركرمي

 مديريت آموزشي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حسينقلي زاده 

 مديريت آموزشي