به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي زوج درماني شناختي داتيليو بر تحريف هاي شناختي و افكار خودآيند منفي زوج هاي متعارض شهرستان مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم عاطفه رضائيان

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/8/30   ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتركيميايي

مشاوره

استاد مشاور

دكترمشهدي

 روانشناسي

استاد داور

دكترمعيني زاده 

روان شناسی بالینی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر بيگدلي

 روانشناسي