به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" واكاواي الگو و عوامل موثر و بازدارنده مطالعه در جوانان شهر مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم زهرا زنگنه بايگي

رشته تحصيلي : علم اطلاعات  و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/8/30   ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر صنعت جو

علم اطلاعات  و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر نوكاريزي

 علم اطلاعات  و دانش شناسي

استاد داور

دكتر ارسطو پور

علم اطلاعات  و دانش شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر تجعفري

علم اطلاعات  و دانش شناسي