دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد در حکمی دكتر ايمان الله بيگدلی استاد دانشكده علوم تربيتی و روانشناسي دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان مدير نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پيشنهاد معاون محترم آموزشي دانشگاه، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت مدير نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه منصوب مي‌شويد. نظارت و ارزيابي مستمر بر فعاليت‌هاي آموزشي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه، تحليل و ارزيابي طرح‌ها و سياست‌هاي راهبردي، توسعه رشته‌ها، ارزيابي جذب هيأت علمي و نيروي انساني، پذيرش و تعيين ظرفيت دانشجو، ايجاد و گسترش گروه‌هاي آموزشي و ارتقاي سطح واحدهاي دانشگاه از جمله وظايف جناب عالي است كه انتظار مي رود با هماهنگي مسئولان ذی ربط در جهت تحقق وظايف مذكور موفق و مؤيد باشيد.

دكتر ايمان الله بيگدلی استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسی مشهد هست که سابقه حضور و ارائه بیش از چندین عنوان مقاله در بیش از 5 کنفرانس داخلی و خارجی، چاپ و انتشار بیش از 72 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی همچنین استاد راهنمای بیش از 39 پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را در کارنامه پژوهشی خود دارد.