برگزاری دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

این انتخابات از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه 30 آبان ماه 96 در محل درب ورودی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی آغاز شده است.