به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" ارزشيابي طرح تعالي مديريت آموزشگاهي و دلالتهاي آن براي سياستگذاران آموزش و پرورش كشور"

 

ارائه دهنده :

خانم شهين بني اسد

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/9/5   ساعت – 14.00

 

استاد راهنما

دكتر حسينقلي زاده

مديريت آموزشي

استاد مشاور

دكتر امين خندقي

برنامه ریزی درسی

استاد داور

دكتر قرونه ء

مديريت آموزشي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مهرام

برنامه ریزی درسی