به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  بررسي اثربخشي آموزش مثبت انديشي با رويكرد توانمندسازي بر بهبود هيجانهاي تحصيلي و شادكامي دانش آموزان   "

 

ارائه دهنده :

خانم ربابه شيردل محمدآباد

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/9/27   ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتراصغري نكاح 

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

استاد مشاور

دكتر كارشكي

 روانشناسي تربيتي  

استاد داور

دكتر سلطاني 

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر امين يزدي 

روانشناسي تربيتي