به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تاثير مشاوره انگيزشي بر بهبود خودكنترلي و سبك هاي حل تعارض زوج هاي داراي همسر معتاد تحت درمان متادون"

 

ارائه دهنده :

خانم الهام عينالو

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/9/28   ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتركيميايي

مشاوره

استاد مشاور

دكتراصغري ابراهيم آباد

روانشناسي

استاد داور

دكترمشهدي

روانشناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آقامحمديان

روانشناسي