به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تاثير آموزش گروهي تنظيم هيجان از طريق بازي بركاهش اضطراب امتحان و بهبود انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر "

 

ارائه دهنده :

خانم زينب عرب

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/9/28   ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر كارشكي

روان شناسی تربیتی

استاد مشاور

دكتر عبدخدايي

روانشناسي

استاد داور

دكتر اصغري نكاح

روانشناسي کودکان استثنایی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر كيميايي  

مشاوره