سمینار: فرسودگی شغلی مدیران -

زمان : سه شنبه  5 آذر  1396   ساعت 13  -

مکان : سالن شورای ساختمان تحصیلات تکمیلی

rajabi