به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  انطباق يابي مدارس شهر باخرز با ويژگي هاي اجتماع يادگيرنده از ديدگاه مديران و معلمان"

 

ارائه دهنده :

خانم سكينه ابراهيمي كردياني

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/10/13    ساعت – 14.00

 

استاد راهنما

دكتر بذرافشان

مديريت آموزشي

استاد مشاور

دكتر حسينقلي زاده

مديريت آموزشي

استاد داور

دكتركوهستاني

مديريت آموزشي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترقرونه    

مديريت آموزشي