​ به گزاررش روابط عمومي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي هيات نظارت و ارزيابي و تضمين كیفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استان خراسان رضوي در روز دوشنبه 11  دي ماه 1396 از دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي بازديد نمودند.

 شايان ذكر است اين بازديد از ساعت 10 صبح با تشکیل جلسه هيات رييسه دانشكده آغاز شد.

IMG 1094