برنامه امتحانی ترم اول سال 97-96

 

روز اول امتحانات - چهار شنبه 20/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

زبان خارجه عمومی

شقایق شایسته

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

آمفی تئاتر

زبان خارجه عمومی

هانیه جاجرمی

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

243-44

زبان خارجه عمومی

سعید عامری

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

134

زبان خارجه عمومی

سحرطباطبائی

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

136-37

روان شناسی سلامت

حسین باقری

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

219

روان شناسی سلامت

مریم بردبار

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

241-42

روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

حمید رضا وطن

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

133

مرجع شناسی اسلامی

شعله ارسطو پور

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

135

کاربرد کامپیوتر در روان شناسی

مجید معینی زاده

20/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر-134

روانشناسی پویایی گروه

مریم اسودی

20/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

219

مدیریت کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

مجتبی کفاشان

20/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

137-36

روان شناسی افراد با نیازهای ویژه

حسین کدخدا

20/10/96 – چهار شنبه – 12

آمفی تئاتر-136

راهنمائی شغلی و تحصیلی

محمدرضا دری

20/10/96 – چهار شنبه – 12

133

آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی

سکینه سلطانی

20/10/96 – چهار شنبه – 12

134

تفسیر موضوعی قرآن

سیده طیبه حسینی

20/10/96 – چهار شنبه – 14

آمفی تئاتر

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

سید محمد مرتضوی

20/10/96 – چهار شنبه – 16

219

تاریخ امامت

محبوبه فرخنده زاده

20/10/96 – چهار شنبه – 16

آمفی تئاتر-134

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

نظریه های شخصیت

الهام طاهری

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

224

یروش های آزمایشگاهی در روان شناسی شناخت

جواد صالحی فدردی

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

222

روشهای آماری - ۲

مصطفی رزمخواه

20/10/96 – چهارشنبه – 8صبح

223

خانواده درمانی- نظری

الهام طاهری

20/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

222

مبانی علم اطلاعات ودانش شناسی

محسن نوکاریزی

20/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

223

طراحی آموزشی

مرتضی کرمی

20/10/96 – چهار شنبه – 12

222

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

مرتضی کرمی

20/10/96 – چهار شنبه – 14

222

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

ارزشیابی دربرنامه درسی

بهروز مهرام

20/10/96 – چهار شنبه – 14

238

 

 

روز دوم امتحانات - پنج شنبه 21/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آمار توصیفی

طاهره علوی

21/10/96 – پنجشنبه – 8 صبح

219

کاربرد روشهای مقدماتی درمان مصاحبه درمانی

حسن حاجی پور

21/10/96 – پنجشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

آمار مقدماتی علم اطلاعات و دانش شناسی

معصومه تجعفری

21/10/96 – پنجشنبه – 8 صبح

136

آمار توصیفی

خدیجه علوی

21/10/96 – پنجشنبه – 8 صبح

134

متون روان شناسی به انگلیسی 2

مجید معینی زاده

21/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

متون روان شناسی به انگلیسی 2

جواد صالحی فدردی

21/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

134

آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

مریم سلطانی

21/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

133

تفاوتهای فردی کودکان

زهرا حسین زاده ملکی

21/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

240-241

فیزیولوژی اعصاب

محمدباقر غیور

21/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

219

آزمون های روان شناختی

زهرا خوشنویسان

21/10/96 – پنجشنبه – 12

آمفی تئاتر

روان سنجی

زهرا خوشنویسان

21/10/96 – پنجشنبه – 12

آمفی تئاتر

آزمون های روان شناختی 1

روح اله شمسا

21/10/96 – پنجشنبه – 12

136-137

روابط انسانی درسازمانهای آموزشی

حسین قلی زاده

21/10/96 – پنجشنبه – 12

133

روانشناسی عمومی

سکینه سلطانی کوهبنانی

21/10/96 – پنجشنبه – 14

آمفی تئاتر

روانشناسی عمومی

مریم بردبار

21/10/96 – پنجشنبه – 14

135-136

خدمات فرانهادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

سیدمحمد قائمی طلب

21/10/96 – پنجشنبه – 14

133

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

متون زبان انگلیسی

رضا پیش قدم

21/10/96 – پنجشنبه – 8 صبح

222

هدایت ومشورت در اسلام

ابوالفضل غفاری

21/10/96 – پنجشنبه – 10صبح

222

آمار استباطی پیشرفته

بهروز مهرام

21/10/96 – پنجشنبه – 10صبح

223

معماری پایگاههای اطلاعات

محسن نوکاریزی

21/10/96 – پنجشنبه – 10صبح

224

آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی

جواد صالحی فدردی

21/10/96 – پنجشنبه – 12

222

نظریه های رواندرمانی

الهام طاهری

21/10/96 – پنجشنبه – 12

223

مبانی علوم شناختی

ایمان الله بیگدلی

21/10/96 – پنجشنبه – 12

224

نظارت و راهنمایی آموزشی

داود قرونه ء

21/10/96 – پنجشنبه – 12

226

سنجش واندازه گیری

حسین کارشکی

21/10/96 – پنجشنبه – 14

222

روش های پژوهش

محمدرضا آهنچیان

21/10/96 – پنجشنبه – 14

223

آمار 1

مهدی عمادی

21/10/96 – پنجشنبه – 14

224

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مکتب های فلسفی وآراتربیتی (1)

بختیار شعبانی ورکی

21/10/96- پنج شنبه – 8 صبح

238

سیبرنتیک وارتباطات

محمدرضا داورپناه 

21/10/96- پنج شنبه – 8 صبح

234

طبقه بندی وتوسعه علوم

سیدرحمت اله فتاحی

21/10/96- پنج شنبه – 8 صبح

226

روانشناسی رشد

سیدامیر امین یزدی

21/10/96- پنج شنبه -12

238

 

 

روز سوم امتحانات - شنبه 23/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

فیزیولوژی اعصاب و غدد

محمدباقر غیور

23/10/96 – شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

تفکر و زبان

مجتبی پردل

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

136-37

آموزه های تربیتی آیات قرآن

سید جواد قندیلی

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

242-43

آموزه های تربیتی آیات قرآن

حسن نقی زاده

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

134

مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی

فتاحی

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

133

روان شناسی فیزیولوژیک

محمدباقر غیور

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

241-40

روان شناسی فیزیولوژیک

نعیما افتخار

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

219-236

جامعه شناسی آموزش و پرورش

محسن نوغانی دخت

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی تجربی

جعفر طالبیان شریف

23/10/96 – شنبه – 12

آمفی تئاتر-134

مدیریت اسلامی

حسینعلی کوهستانی

23/10/96 – شنبه – 14

133

اختلالات گویائی

سکینه سلطانی کوهبنانی

23/10/96 – شنبه – 14

134

طراحی و مدیریت وبگاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

معصومه تجعفری

23/10/96 – شنبه – 14

137

انقلاب اسلامی ایران

طاهره کنعانی

23/10/96 – شنبه – 14

آمفی تئاتر

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

سید محمد مرتضوی

23/10/96 – شنبه – 16

133

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مبانی شناختی آسیب شناسی روانی

ایمان الله بیگدلی

23/10/96 – شنبه – 8 صبح

222

علم النفس از دیدگاه دانشمند اسلامی

وحید خادم زاده

23/10/96 – شنبه – 8 صبح

224

مشاوره ازدواج

سیدعلی کیمیایی

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

222

برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش متوسطه

مرتضی کرمی

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

223

شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی

طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

224

آمار

مهدی عمادی

23/10/96 – شنبه – 10 صبح

226

آمار استنباطی

مهدی عمادی

23/10/96 – شنبه – 14

226

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران

ایمان الله بیگدلی

23/10/96 – شنبه-10

238

تئوری های مدیریت آموزشی درچهان امروز

رضوان حسین قلی زاده

23/10/96 – شنبه-10

243

 

 

روز چهارم امتحانات - یک شنبه 24/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی

زهره عدالتی شاطری

24/10/96 – یکشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی اجتماعی کاربردی

مهسا سمیعی فرد

24/10/96 – یکشنبه – 10

135-36

روان شناسی اجتماعی کاربردی

ملیکا قهرمان زاده

24/10/96 – یکشنبه – 10

آمفی تئاتر

روان شناسی اجتماعی کاربردی

سحر محبت بهار

24/10/96 – یکشنبه – 10

133

تاریخ علم

حسن بهزادی

24/10/96 – یکشنبه – 10

134

نمایه های تخصصی الکترونیکی

اعظم صنعت جو

24/10/96 – یکشنبه – 10

238

اخلاق حرفه ای

مجتبی کفاشان کاخکی

24/10/96 – یکشنبه – 10

219

آسیب شناسی روانی 1

حمید صالح پور

24/10/96 – یکشنبه – 12

آمفی تئاتر-134

روانشناسی یادگیری-نظریه ها و آزمایشها

راضیه حافظ شعرباف

24/10/96 – یکشنبه – 12

219

آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی

حسن بهزادی

24/10/96 – یکشنبه – 14

219

آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی

شعله ارسطوپور

24/10/96 – یکشنبه – 14

آمفی تئاتر

روانشناسی رشد

سکینه سلطانی کوهبنانی

24/10/96 – یکشنبه – 14

133

روانشناسی رشد

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

24/10/96 – یکشنبه – 14

134

متون زبان خارجه درمدیریت آموزشی

مریم کوهستانی

24/10/96 – یکشنبه – 14

242-43

روانشناسی بازی

طیبه عباس زاده دربان

24/10/96 – یکشنبه – 14

241-40

اصول بهداشت و کمکهای اولیه

پروانه سنائی

24/10/96 – یکشنبه – 14

136

روشهای مشاوره و مصاحبه

سیدعلی کیمیایی

24/10/96 – یکشنبه – 14

135-37

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

اصول برنامه ریزی آموزشی

سعیدی رضوانی

24/10/96 – یکشنبه – 8 صبح

222

کتابخانه ها وجامعه اطلاعاتی

معصومه تجعفری

24/10/96 – یکشنبه – 8 صبح

223

کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی

زهره عدالتی شاطری

24/10/96 – یکشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته

ابوالفضل غفاری

24/10/96 – یکشنبه – 10صبح

222

مبانی علوم اعصاب

علی غنائی چمن آباد

24/10/96 – یکشنبه – 12

222

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

مجید فولادیان

24/10/96 – یکشنبه – 12

223

تجزیه‌و تحلیل ‌سیستمها و کاربرد آن ‌در مدیریت‌آموزش

مجتبی بذرافشان مقدم

24/10/96 – یکشنبه – 14

222

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

بررسی تحلیلی آسیب های روانی- اجتماعی

علی مشهدی

24/10/96 – یکشنبه –10 صبح

238

زبان تخصصی (1)

بختیار شعبانی ورکی

24/10/96 – یکشنبه –10 صبح

234

 

 

روز پنجم امتحانات - دو شنبه 25/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

فارسي عمومي

عابدیان

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

136

فارسي عمومي

علی نورصبحی

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

فارسي عمومي

محمد محمدی

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

135-37

فارسي عمومي

اسما حسینی مقدم

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

243-244

آمار استنباطی

حسین مهدیان

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

133

آمار استنباطی

منیره صالحی

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

219

مسائل نوجوانان وجوانان

حسین باقری

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

134

مدیریت نشریات ادواری

معصومه تجعفری

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

236

سمینار در مسائل روانشناسی عمومی

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

25/10/96 – دوشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

اختلالات یادگیری

سید محسن اصغری نکاح

25/10/96 – دوشنبه – 10 صبح

134

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

نظریه های رواندرمانی

مهدی امیری

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

 

222

تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته

سیدجواد قندیلی

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

224

روش های آماری در روانشناسی

حسین کارشکی

25/10/96 – دوشنبه – 8 صبح

223

مبانی نظری وکاربردآزمونهای روانی

بهروز مهرام

25/10/96 – دوشنبه –10 صبح

222

مبانی نظری وکاربرد آزمونهای روانشناختی

بهروز مهرام

25/10/96 – دوشنبه –10 صبح

223

نظریه‌های رهبری آموزشی

رضوان حسین قلی زاده

25/10/96 – دوشنبه –14

224

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روان شناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی

زهرا طبیبی

25/10/96 – دوشنبه – 10صبح

238

روانشناسی تربیتی

حسین کارشکی

25/10/96 – دوشنبه – 10صبح

234

 

 

روز ششم امتحانات – سه شنبه 26/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مبانی امورمالی و تنظیم بودجه درآموزش و پرورش

داود قرونه ء

26/10/96 – سه شنبه – 8 صبح

219

مبانی آرشیو

مجتبی کفاشان کاخکی

26/10/96 – سه شنبه – 8 صبح

133

مقدمات پردازش زبان طبیعی

شعله ارسطوپور

26/10/96 – سه شنبه – 8 صبح

134

فلسفه علم روان شناسی

جهانگیر مؤذن زاده

26/10/96 – سه شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

مبانی راهنمایی و مشاوره

سیدعلیرضا تقوی

26/10/96 – سه شنبه – 12

آمفی تئاتر

روانشناسی تدریس به کودکان نابینا

رحیم شالیان

26/10/96 – سه شنبه – 12

133

آموزش و پرورش تطبیقی

منیره صالحی

26/10/96 – سه شنبه – 12

219

آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات

محمدجواد جوامع

26/10/96 – سه شنبه – 14

219

آموزش هنر

لاله خرازیان

26/10/96 – سه شنبه – 14

137

تحقیق مقدمه ای در کتابداری واطلاع رسانی

اعظم صنعت جو

26/10/96 – سه شنبه – 14

133

روانشناسی شخصیت

زهرا حسین زاده ملکی

26/10/96 – سه شنبه – 14

136

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی رشد پیشرفته

زهرا طبیبی

26/10/96 – سه شنبه –10 صبح

 

222-223

نظریه های پیشرفته مشاوره وروان درمانی

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

26/10/96 – سه شنبه –10 صبح

 

224

نظریه های برنامه ریزی درسی

مقصود امین خندقی

26/10/96 – سه شنبه –10 صبح

226

فلسفه و مدیریت آموزشی

محمدرضا آهنچیان

26/10/96 – سه شنبه –10 صبح

234

روان شناسی شناختی 1

ایمان الله بیگدلی

26/10/96 – سه شنبه – 12 صبح

 

222

روانشناسی احساس وادراک

محمدباقر غیور

26/10/96 – سه شنبه – 12 صبح

223

روش تحقیق

محمدرضا آهنچیان

26/10/96 – سه شنبه – 12 صبح

224

اختلالات یادگیری

علی غنائی چمن آباد

26/10/96 – سه شنبه – 14

222

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

فلسفه تربیتی اسلام

ابوالفضل غفاری

26/10/96 – سه شنبه – 8 صبح

238

روش شناسی تحقیق در بازیابی اطلاعات ودانش

محمدحسین دیانی

26/10/96 – سه شنبه –10 صبح

238

آموزش و بهسازی سازمانی

محمدرضا آهنچیان

26/10/96 – سه شنبه –14

238

 

 

روز هفتم امتحانات - چهارشنبه 27/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مباحث اساسی در روان شناسی 1

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

219-236

برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت

مرتضی کرمی

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

133

روشهای تغییر رفتار

سید محسن اصغری نکاح

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

134

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

طاهره رحیم پور ازغدی

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر-136

روانشناسی کودکان استثنایی

نادر باقری

27/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

بهداشت و تغذیه مادر و کودک

پروانه سنائی

27/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

136

سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

27/10/96 – چهارشنبه – 12

آمفی تئاتر

منطق

علی اصغر یزدان بخش

27/10/96 – چهارشنبه – 12

134

منطق

مهدیه نزاکتی علی اصغری

27/10/96 – چهارشنبه – 12

136-137

قصه گویی و نمایش خلاق

آقای حلیمی

27/10/96 – چهار شنبه – 14

136

روانشناسی رشد -2 نوجوانی

مریم بردبار

27/10/96 – چهار شنبه – 14

219

دانش خانواده و جمعیت

ناهید مشائی

27/10/96 – چهار شنبه – 14

آمفی تئاتر

روانشناسی اجتماعی

پروانه کاظمی

27/10/96 – چهار شنبه – 14

134

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

استفاده ‌از روشهای‌ آماری‌ و پژوهشی‌ پیشرفته ‌در ...

زهرا خوشنویسان

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

 

222-223

روش های تحقیق در علوم شناختی

حسین کارشکی

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

224

روشهای پیشرفته تدریس

حسین جعفری ثانی

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

226

سمینار پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت

بختیار شعبانی ورکی

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

234

مبانی فلسفه و قلمرو روانشناسی تربیتی

ابوالفضل غفاری

27/10/96 – چهار شنبه – 8 صبح

238

سمینارمسائل خانواده وازدواج

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد

27/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

222

زبان تخصصی 1

طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

27/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

223

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

نظریه های روان سنجی و کاربرد آزمون ها در مشاوره

سیدکاظم رسول زاده طباطبائی

27/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

238

پردازش ژیان طبیعی

محسن کاهانی

27/10/96 – چهار شنبه – 10 صبح

234

برنامه درسی تربیت دینی

مقصود امین خندقی

27/10/96 – چهار شنبه –14

238

 

 

روز هشتم امتحانات - پنج شنبه 28/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مهارتهای زندگی دانشجویی

پریسا غفوریان نوروزی

28/10/96 – پنجشنبه – 8صبح

آمفی تئاتر

تهیه و کاربرد وسایل و مواد آموزشی

احمد رضا وطن پور

28/10/96 – پنجشنبه – 8صبح

134

کار و آشنایی باطبیعت و زندگی اجتماعی

حمید رضا وطن پور

28/10/96 – پنجشنبه – 8صبح

133

روان شناسی تحولی 2

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

28/10/96پنجشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی تحولی 2

زهرا طبیبی

28/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

135-136

اصول برنامه ریزی آموزشی

محمود سعیدی رضوانی

28/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

219

سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی

امین بابادی

28/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

240-241

سازماندهی رایانه ای منابع

حسن بهزادی

28/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

133

روان شناسی تربیتی

سیده مریم مشیریان فراحی

28/10/96 – پنجشنبه – 12

آمفی تئاتر

روان شناسی تربیتی

حسین باقری

28/10/96 – پنجشنبه – 12

135-136

روانشناسی کودکان تیزهوش وروشهای آموزش آنها

نادر باقری

28/10/96 – پنجشنبه – 12

133

آشنایی با ویراستاری ونشر

حسن بهزادی

28/10/96 – پنجشنبه – 14

133

مبانی شبکه و سخت افزار

فرناد آهنگری

28/10/96 – پنجشنبه – 14

134

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روشهای تغییر اصلا رفتار

سکینه سلطانی کوهبنانی

28/10/96 – پنجشنبه – 8صبح

222

روش تحقیق

محسن نوکاریزی

28/10/96 – پنجشنبه – 8صبح

223

ارزشیابی نظام ها وخدمات اطلاعات

اعظم صنعت جو

28/10/96 – پنجشنبه – 8صبح

224

روانشناسی کودکان استثنائی

سکینه سلطانی کوهبنانی

28/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

222

مبانی شناخت در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

جعفر مروارید

28/10/96 – پنجشنبه – 12

222

کاربرد تئوری ها واصول یاد گیری در برنامه ریزی درسی

سید محسن اصغری نکاح

28/10/96 – پنجشنبه – 14

222

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

امار استنباطی وروش تحقیق پیشرفته

محمدسعید عبدخدائی

28/10/96 – پنجشنبه – 10صبح

238

روش های پژوهش

محمدسعید عبدخدائی

28/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

234

طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات

جواد صالحی فدردی

28/10/96 – پنجشنبه – 10 صبح

226

 

 

روز نهم امتحانات - شنبه 30/10/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

ریحانه شایسته

30/10/96 – شنبه – 8 صبح

236-219

متون زبان خارجه - دربرنامه ریزی ‌آموزشی و درسی

حسین جعفری ثانی

30/10/96 – شنبه – 8 صبح

134

اندیشه اسلامی-1( مبدا و معاد)

وحیده فخار نوغانی

30/10/96 – شنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

بازی و حرکت درمانی

سید محسن اصغری نکاح

30/10/96 – شنبه – 8 صبح

133

نگرشها و تغییر آن

سیده سلیل ضیائی

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

244-243

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

135-137

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

معصومه کیانی

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

241-242

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

ابوالفضل غفاری

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

219

اندیشه اسلامی2-( نبوت و امامت)

فهیمه شریعتی

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر-133

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

معصومه کیانی

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

136

مدیریت مجموعه سازی

سیدمحمد قائمی طلب

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

240-238

فلسفه اسلامی

محمد عنبرسوز

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

236

فلسفه اسلامی

سیدامیررضا مزاری

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

222-223

فلسفه اسلامی

فردین جمشیدی مهر

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

224-225

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث 1

زهرا حسین زاده ملکی

30/10/96 –   شنبه – 12

آمفی تئاتر

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث 1

سیده سلیل ضیائی

30/10/96 –   شنبه – 12

134

مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان

اعظم صنعت جو

30/10/96 –   شنبه – 14

134

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی پزشکی ونورپسیکولوژی

علی مقیمی

30/10/96 – شنبه – 8 صبح

222

مدیریت منابع انسانی

مجتبی بذرافشان مقدم

30/10/96 – شنبه – 8 صبح

223

ارزشیابی آموزشی

مرتضی کرمی

30/10/96 – شنبه – 10 صبح

222

روشهای آماری پیشرفته

سیدکاظم رسول زاده طباطبائی

30/10/96 – شنبه – 12

222

روشهای ارزیابی اموزشی

مرتضی کرمی

30/10/96 – شنبه – 12

223

تغییر و نوآوری آموزشی

داود قرونه ء

30/10/96 – شنبه – 12

224

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

تاریخ اندیشه های تربیتی (1)

طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی

30/10/96 – شنبه –8 صبح

238

مدیریت در آموزش عالی

مجتبی بذرافشان مقدم

30/10/96 – شنبه -14

238

 

روز دهم امتحانات - یک شنبه 1/11/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی مشاوره و راهنمائی

نرگس گودرزی

1/11/96 – یکشنبه – 8 صبح

134

حرکت ورزشی و سرودهای خاص کودکان

طیبه عباس زاده دربان

1/11/96 – یکشنبه – 10 صبح

134

مشاوره کودک

سیدعلی کیمیایی

1/11/96 – یکشنبه – 10 صبح

133

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

سید محسن اصغری نکاح

1/11/96 – یکشنبه – 10 صبح

219

سازماندهی مواد 2 (رده بندی دیویی)

حسن بهزادی

1/11/96 – یکشنبه – 10 صبح

136

روان شناسی تبلیغات و رسانه

محمدرضا دری

1/11/96 – یکشنبه – 12

134

روان شناسی تبلیغات و رسانه

محمد غلامی

1/11/96 – یکشنبه – 12

219

مددکاری اجتماعی

رمضانعلی قادری

1/11/96 – یکشنبه – 12

آمفی تئاتر

طراحی ومدیریت وب کتابخانه ها

معصومه تجعفری

1/11/96 – یکشنبه – 14

219

آموزش و پرورش تطبیقی

احمد رجبی باغدار

1/11/96 – یکشنبه – 14

133

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

رفتار و روابط انسانی درسازمانهای آموزشی

رضوان حسین قلی زاده

1/11/96 – یکشنبه – 8 صبح

222

روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وروانشناسی

محمدسعید عبدخدائی

1/11/96 – یکشنبه – 10 صبح

 

222

نظریه های تحولی

سیدامیر امین یزدی

1/11/96 – یکشنبه – 10 صبح

223

اصول زبان شناسی شناختی

علی ایزانلو

1/11/96 – یکشنبه – 12

222

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آمار پیشرفته

محسن نوکاریزی

1/11/96 – یکشنبه – 8 صبح

238

تحلیل متن ودانش کاوی

محمدرضا داورپناه

1/11/96 – یکشنبه – 8 صبح

226

سمیناردر برنامه درسی دوره عالی

محمود مهر محمدی

1/11/96 – یکشنبه – 10

238

 

روز یازدهم امتحانات - دوشنبه 2/11/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

کارگاه رایانه

سیدمحمد قائمی طلب

2/11/96 – دوشنبه – 8 صبح

134

مبانی جامعه شناسی

حسین میرزائی

2/11/96 – دوشنبه – 8 صبح

آمفی تئاتر

روش تحقیق (کمّی و کیفی)

معصومه صادقی بایگی

2/11/96 – دوشنبه – 10 صبح

آمفی تئاتر

روش تحقیق (کمّی و کیفی)

هانیه ظریف گلبار یزدی

2/11/96 – دوشنبه – 10 صبح

136-135

اختلالات یادگیری

سکینه سلطانی کوهبنانی

2/11/96 – دوشنبه – 10 صبح

133-134

روش تدریس ریاضی

محمدجواد جوامع

2/11/96 – دوشنبه – 10 صبح

219

سیرتحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام

معصومه کیانی

2/11/96 – دوشنبه – 12

133-134

سیرتحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام

حسین باغگلی

2/11/96 – دوشنبه – 12

آمفی تئاتر

آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران

سیدجواد قندیلی

2/11/96 – دوشنبه – 12

135-136

آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران

احمد رجبی باغدار

2/11/96 – دوشنبه – 12

240-241

مسائل آموزش و پرورش ایران

داود قرونه ء

2/11/96 – دوشنبه – 12

238

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

آسیب شناسی روانی

ایمان الله بیگدلی

2/11/96 – دوشنبه – 8 صبح

222

اصول روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی

مقصود امین خندقی

2/11/96 – دوشنبه – 8 صبح

223

روش تحقیق 1

بهروز مهرام

2/11/96 – دوشنبه – 10 صبح

222

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

روانشناسی یادگیری وتفکر وزبان

سیدامیر امین یزدی

2/11/96 – دوشنبه – 10

238

مسائل روانسنجی

حسین کارشکی

2/11/96 – دوشنبه – 14

238

 

روز دوازدهم امتحانات - سه شنبه 3/11/96

نام درس

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

مقصود امین خندقی

3/11/96 – سه شنبه – 10 صبح

219

پایگاه داده

شعله ارسطوپور

3/11/96 – سه شنبه – 10 صبح

133

اشنایی با علم سنجی

محسن نوکاریزی

3/11/96 – سه شنبه – 10 صبح

134

روانشناسی جنائی

علی بابائی

3/11/96 – سه شنبه – 12

219-236

مهارتهای زندگی دانشجویی

الهام میرزایی

3/11/96 – سه شنبه – 12

آمفی تئاتر

تکنولوژی آموزشی

محمدرضا وحدانی اسدی

3/11/96 – سه شنبه – 12

134

تکنولوژی آموزشی

احمدرضا فاضلی

3/11/96 – سه شنبه – 12

133

روان شناسی ورزش

مهدی محمدی نژاد

3/11/96 – سه شنبه – 12

135-136

اصول مدیریت آموزشی

رضوان حسین قلی زاده

3/11/96 – سه شنبه – 12

137

متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی

مریم کوهستانی

3/11/96 – سه شنبه – 14

134

ادبیات کودکان

احمد رضا وطن پور

3/11/96 – سه شنبه – 14

219

تهیه مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی

محمدرضا وحدانی اسدی

3/11/96 – سه شنبه – 14

136

مقدمات برنامه ریزی آموزشی-درسی

سیدجواد قندیلی

3/11/96 – سه شنبه – 14

133

زبان برنامه نویسی1

فتانه زرین کلام

3/11/96 – سه شنبه – 14

آمفی تئاتر

نام درس مقطع ارشد

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

رویکرد شناختی به آموزش کودکان دارای نیازهای ویژه

علی مشهدی

3/11/96 – سه شنبه – 8 صبح

222

متون زبان تخصصی - 1

بختیار شعبانی ورکی

3/11/96 – سه شنبه – 8 صبح

223

نظریه هاوروش های آموزش

مرتضی کرمی

3/11/96 – سه شنبه – 8 صبح

224

پیسکوفیزیولوژی ونوروپیسکولوژی

حسن عباسیان

3/11/96 – سه شنبه – 10 صبح

222

روشهای باز نمایی اطلاعات

اعظم صنعت جو

3/11/96 – سه شنبه – 10 صبح

223

ریاضیات پایه

اعظم احسانی سرخ ابادی

3/11/96 – سه شنبه – 12

222

داده کاوی

بهشید بهکمال

3/11/96 – سه شنبه – 14

223

نام درس مقطع دکتری

استاد

تاريخ   ----     روز ----- ساعت

مكان

بررسی مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره گروهی

بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

3/11/96 – سه شنبه – 10 صبح

238

وب معنایی وهستی شناسی

صمد پایدار

3/11/96 – سه شنبه – 14

238