به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  مقايسه اثربخشي گروه درماني آدلزي با گروه درماني وجودي بر علاقه اجتماعي و شفقت خود دانش آموزان ناسازگار "

 

ارائه دهنده :

آقاي علي قدسي

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/5    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر قنبري

روانشناسي بالینی

استاد مشاور

دكتر اقامحمديان

روانشناسي

استاد داور

دكتر عالي

روانشناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترامين يزدي    

روانشناسي تربيتي