بازدید دانش آموزان پایه نهم دبیرستان میرزاحبیب خراسانی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی سه شنبه 10 بهمن 96

این بازدید از ساعت 9 صبح در سالن شورای شماره دو دانشکده برگزار شد و دانش آموزان با رشته های مختلف تحصیلی دانشکده و چگونگی انتخاب آن آشنا شدند.

شایان ذکر است در ادامه دانش آموزان از کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی بازدید نمودند و با فعالیت های آن از نزدیک آشنا شدند.

photo 2018-01-30 13-52-19