به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  رابطه اضطراب پژوهش با خودكارآمدي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم سيده زهرا عابدي

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/18    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر نوكاريزي

كتابداري

استاد مشاور

دكتر كفاشان

كتابداري

استاد داور

دكتر تجعفري

كتابداري

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر صنعت جو

كتابداري