به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي مداخله نظم جويي هيجاني شناختي بر كاهش نشخوارفكري ، افسردگي و راهبردهاي ناسازگارانه زنان افسرده در معرض اقدام به خودكشي"

 

ارائه دهنده :

خانم تينا كرباسي

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/17    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتربيگدلي  

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر مشهدی

روان شناسی

 

دكتر فیاضی

روان پزشکی

استاد داور

دكتر امين يزدي

روان شناسی تربیتی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر طبيبي    

روان شناسی