به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  ديرينه شناسي و تبارشناسي ترجمه دانش و بررسي اثربخشي آن در علوم پزشكي "

 

ارائه دهنده :

آقاي علي عظيمي وقار

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/21    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر صنعت جو  

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

دكتردياني 

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد مشاور

دكتر فتاحي

علم اطلاعات و دانش شناسي

استاد داور

دكتر سيد جلال رجائي

تاریخ

 

دكترحميد رضا برادران

علم اطلاعات و دانش شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترنوكاريزي

علم اطلاعات و دانش شناسي