به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  بررسي نقش مولفه هاي هوش چندگانه كاردنر در رضايت زناشويي با ميانجي گري بخشش "

 

ارائه دهنده :

خانم فهيمه فاضل

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 29 96/11/     ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترعبد خدايي

روانشناسی تربیتی

استاد مشاور

دكتر اصغري ابراهيم آباد

روانشناسي

 

 

 

استاد داور

آقاي باقري

روانشناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر عالي

روانشناسي