به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي طرحواره درماني هيجاني گروهي دركاهش حملات سردرد و بهبود راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در زنان مبتلا به ميگرن "

 

ارائه دهنده :

خانم سحرشاهسوني

رشته تحصيلي : روانشناسي بالینی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 25 96/11/     ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكترمشهدي

روانشناسی

استاد مشاور

دكتر بيگدلي

روانشناسي

 

 

 

استاد داور

دكترعبد خدائي

روانشناسي تربیتی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر اصغري ابراهيم آباد

روانشناسي