به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي تحريك الكتريكي مغز از روي جمجمه بر تشنج وكنش هاي اجراي كودكان و نوجوانان مبتلا به صرع كانوني مقاوم به درمان دارويي "

 

ارائه دهنده :

خانم حانيه ياور زاده

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 25 96/11/     ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترغنائي

علوم اعصا شناختی

استاد مشاور

دكتر اصغري ابراهيم آباد

روانشناسي

 

 

 

استاد داور

دكترآقامحمديان

روانشناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمشهدي

روانشناسي