به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي تجارب زيسته اساتيد گروه علوم انساني از شيوه هاي ارزشيابي دانشجويان و پيامدهاي روانشناختي آن "

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه ناصري

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 23 96/11/     ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر اصغري نكاح

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

استاد مشاور

دكتر كارشكي

روانشناسي تربيتي

 

 

 

استاد داور

دكتر كيميايي

مشاوره

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غفاري

فلسفه تعليم و تربيت