به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  گسترش مدل يكپارچه پذيرش و بهره گيري از فن آوري( UTAUT) با افزودن متغيرهاي خودكارآمدي اينترنتي ، شناختي و مهارتي در ميان كاربران پايگاههاي اطلاعاتي ايران"

 

ارائه دهنده :

خانم مريم صابري

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/23    ساعت – 8.00

 

استاد راهنما

دكتر نوكاريزي  

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد مشاور

دكتردياني

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر فتاحي

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

دكتر رضائي

علم اطلاعات و دانش شناسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسی