به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  اثربخشي درمان پذيرش و تعهد بركاهش نااميدي ، پريشاني روان شناختي و خستگي رواني زنان مبتلا به مالتپل اسكلروزيس شهر مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم راضيه هيبتي

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/24    ساعت – 11.30

 

استاد راهنما

دكتراصغري ابراهيم آباد

روانشناسي

استاد مشاور

دكتركيميايي

مشاوره

 

 

 

استاد داور

دكتر طالبيان شريف

روانشناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترغنايي

علوم اعصاب شناختی