به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

"  نقش تعديل كننده مكانيزم هاي دفاعي در رابطه بين سبك هاي دلبستگي و ترس از امنيت در دانشجويان دختر"

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه سكاكي

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/11/28    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترامين يزدي

روان شناسی تربیتی

استاد مشاور

دكتر كارشكي

روان شناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

دكتر عالي

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر آقامحمديان

روان شناسی