توسط جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر حسین كارشكی به‌عنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.