به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" ارزيابي تجارب يادگيري در برنامه درسي دانشگاهي براساس حيطه هاي يادگيري معنا دار "

 

ارائه دهنده :

خانم ندا تعبدي

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/12/15    ساعت – 14.00

 

استاد راهنما

دكتر كرمي  

مدیریت آموزشی

استاد مشاور

دكتر قندیلی

برنامه ريزي درسي

 

 

 

استاد داور

دكتر جعفری ثانی

برنامه ريزي درسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مهرام

برنامه ريزي درسي