به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نيازسنجي سواد رايانه اي خاص پژوهشگران آموزشي در جامعه اساتيد و دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد "

 

ارائه دهنده :

خانم مريم شيري

رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/12/19    ساعت – 8.00

 

استاد راهنما

دكتر كارشكي  

روانشناسي تربيتي

استاد مشاور

دكتر كرمي

مديريت آموزشي

 

 

 

استاد داور

دكتر كفاشان

کتابداری

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر جاويدي

فلسفه تعلیم و تربیت