به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي اثربخشي آموزش پيش از ازدواج به روش symbis بر بهبود فرديت يافتگي ، تاكتيك هاي تعارض و دانش و نگرش جنسي دختران"

 

ارائه دهنده :

خانم ريحانه كديور

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/12/15    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر سپهري

روانشناسي

استاد مشاور

دكتر اصغري ابراهيم آباد

روانشناسي

 

 

 

استاد داور

دكتر طبیبی

روانشناسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمشهدي

روانشناسي