جناب آقاي حسن روحاني رئيس جمهور محترم، در اجراي بند (و) ماده (2) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1382.12.17 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، خانم دكتر «مهري پريرخ» را براي مدت چهار سال به عنوان «عضو هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور» منصوب نموده اند. رئيس جمهور در احكام جداگانه اي توفيق 5 عضو اين هيات امنا در انجام وظايف محوله با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد را از خداوند متعال مسألت كرده است.