به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نيازسنجي سواد رايانه اي خاص پژوهشگران آموزشي در جامعه اساتيد و دانشجويان علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد "

 

ارائه دهنده :

خانم مريم شيري

رشته تحصيلي : مشاوره خانواده

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/12/24    ساعت – 8.30

 

استاد راهنما

دكتر كارشكي

روانشناسی تربیتی

استاد مشاور

دكتر كرمي

مدیریت آموزشی

 

دكتر بهزادي

کتابداری

استاد داور

دكتر سعيدي رضواني

برنامه ریزی درسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

خانم دكتر جاويدي

فلسفه تعلیم و تربیت