به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" مقايسه رابطه كاركردهاي اجرايي و نظريه ذهن بين دانش آموزان ناشنواونابينا "

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه حسين پورمطلق

رشته تحصيلي : روانشناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 96/12/26    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر سلطاني  

روانشناسي كودكان استثنايي

استاد مشاور

دكتر اصغري نكاح

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

 

 

 

استاد داور

دكتر مشهدي

روانشناسي  

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر غنايي

علوم اعصاب شناختي