به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" مقايسه تكاليف آموزشي مبتني بر يادگيري اكتشافي درچارچوب مدل آموزش و پرورش شناختي با روش سنتي در آموزش طراحي دوخت "

 

ارائه دهنده :

خانم رها نوقابي

رشته تحصيلي : روانشناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/2/5    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر بيگدلي

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر امین یزدی

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتراصغري ابراهيم آباد

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمشهدي

روان شناسی