به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي روان درماني گروهي مبتني بر طرح واره درماني هيجاني بركاهش اضطراب ، افزايش تحمل بلاتكليفي و افزايش كيفيت زندگي زنان مهاجر افغانستاني"

 

ارائه دهنده :

خانم نجيبه كريمي

رشته تحصيلي : روانشناسي باليني

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/2/11    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر آقامحمديان

روان شناسی

استاد مشاور

دكتراصغري ابراهيم آباد

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر طبيبي

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر بیگدلی

روان شناسی