به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي رابطه كنش هاي اجرايي با صفت اخلاقي حسادت با تاكيد بر نقش ميانجي گري ويژگي شخصيتي روان آزردگي "

 

ارائه دهنده :

خانم سعيده صبوري

رشته تحصيلي : روانشناسي تربیتی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/2/25    ساعت – 13.00

 

استاد راهنما

دكتر مشهدي

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر بيگدلي

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر عالي

روان شناسی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترعبد خدائي

روان شناسی