به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي درمان فراشناختي ولز بر نشخوارفكري و كنترل افكار در بيماران وسواس نجسي – پاكي"

 

ارائه دهنده :

خانم مهديه جوادي كيا

رشته تحصيلي : روانشناسي بالینی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/2/24    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكتر بيگدلي

روان شناسی

استاد مشاور

دكتر مشهدي

روان شناسی

 

 

 

استاد داور

دكتر امین یزدی

روان شناسی تربیتی

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر عبد خدائي

روان شناسی تربیتی